อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

บัญชีเล่มสีชมพู โดยทางสหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กับสมาชิกเมื่อถึงวันเกิดของสมาชิก โดยสมาชิกมาขอรับสมุดบัญชีได้ด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือ ฝากกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้รับแทนได้

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

บัญชีเล่มสีเขียว สมาชิกสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง และฝากเพิ่มสูงสุดได้ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

บัญชีเล่มสีเขียว สมาชิกสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หักฝากรายเดือนจากเงินเดือน ไม่สามารถถอนได้ในระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง และไม่สามารถนำเงินเข้ามาฝากเพิ่มได้

ติดต่อสอบถาม