ประวัติและความเป็นมาของสหกรณ์

ประวัติและความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัดสินใช้” เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยอาศัยแผนกศึกษาธิการจังหวัด ( ศาลากลาง ) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เลขที่ทะเบียน 56/10999
กรรมการคณะจัดตั้งสหกรณ์ ( เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2504 )

 

มีสมาชิกแรกตั้ง 329 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิน 10,330 บาท และมีคณะผู้จัดตั้ ง 11 คน โดยมีนายชิตชัย ประทะยศ ตำแหน่งทางราชการเป็นศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกรรมการ และได้กำหนดวันปิดบัญชีทางการเงินในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ในปีแรก สหกรณ์มีกำไร 516.20 บาท

 

ในปี พ.ศ. 2511 สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัดสินใช้” เป็นชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511

 

ในปี พ.ศ. 2517 ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากแผนกศึกษาการจังหวัด ไปอยู่อาคาร 2 ชั้น โรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยเทคนิค แผนกพาณิชยการในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2523 สหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดิน มีเนื้อที่ 42.2 ตารางวา ราคา 200,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 คูหา 2 ชั้น ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 10 ถนนเทศบาลบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และย้ายมาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2524

 

โดยมี นายพจน์ อินทรวิเชียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในปี พ.ศ. 2535 ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารสหกรณ์ใหม่ จำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 18.20 ตารางวา เป็นเงิน 3,722,660 บาท และดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 คูหา 3 ชั้น ค่าก่อสร้างอาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,940,000 บาท

 

 

ที่ตั้งอาคารเลขที่ 5/1 ถนนประจวบศิริ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยเปลี่ยนการปิดบัญชีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 3536 จนถึงปีปัจจุบัน โดยเปลี่ยนการปิดบัญชีทางการเงินจากวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี

ติดต่อสอบถาม